Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności:

 1. Wydawanie dowodów osobistych
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
 3. Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 4. Sporządzenie aktu zgonu
 5. Uznanie ojcostwa
 6. Wydobycie odpisu aktu stanu cywilnego
 7. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju
 8. Zawarcie małżeństwa konkordatowego
 9. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 10. Zmiana imienia lub nazwiska
 11. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
 12. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców:
  a) zameldowania na pobyt stały i czasowy,
  b) wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
  c) zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem art. 36
 13. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego (decyzje, postanowienia, rozprawy administracyjne),
 14. Prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 15. Udzielanie informacji adresowych i o danych osobowych jednostkom policji, prokuraturze, sądom, administracjom budynków (współpraca z tymi jednostkami),
 16. Prowadzenie archiwum ewidencji ludności,Sporządzanie wykazów osób objętych kwalifikacją wojskową,
 17. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, wykazów i raportów sytuacyjnych (rady osiedli, podatnicy, parafie, stulatkowie, cudzoziemcy, statystyka GUS, jednostki urbanistyczne, strategia rozwoju miasta),
 18. Występowanie o nadanie i upowszechnianie numerów ewidencyjnych PESEL w oparciu o ustawę o notariacie,Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
 19. Prowadzenie rejestru wyborców,
 20. Współpraca z Departamentem Rozwoju Rejestrów MSW,
 21. Aktualizacja geografii wyborczej Gminy
 22. Wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu i wyciągów z rejestru mieszkańców,
 23. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
 24. Współpraca przy Spisach Rolnych i Spisach Ludności

Wniosek składa osoba ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator ( wymagana obecność dziecka, które ukończyło 5 rok życia). W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Wniosek w formie pisemnej składa się w siedzibie dowolnego organu gminy. Złożenie wniosku w formie elektronicznej odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego albo podpisem potwierdzonym profilem Zaufanym ePUAP.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Do wniosku załącza się aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle i mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografie przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia dołączana do wniosku w formie pisemnej powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492×610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Akty prawne dotyczące sprawy

1.Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 o dowodach osobistych Dz.U. 2010.167.1131 ze zm.2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny albo kurator.

Dowód wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic albo opiekun prawny albo kurator.

Odbioru dowodu złożonego osobie niepełnosprawnej w miejscu jej pobytu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

Akty prawne dotyczące sprawy

1.Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 o dowodach osobistych Dz.U. 2010.167.1131 ze zm.2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem jej dziecka może wraz z mężem złożyć zgodne oświadczenie, że dziecko będzie nosić nazwisko, takie jakie nosiłyby ich wspólne dzieci.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest możliwe jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko dwuczłonowe utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców biologicznych dziecka.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio jeżeli ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat potrzebna jest jego zgoda.

Wymagane dokumenty:

-ważne dowody osobiste

Właściwość miejscowa

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w dowolnym USC w Polsce

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, które zostało rozwiązane przez  rozwód, osoba, której dotyczy sprawa, powinna zgłosić się do Archiwum USC

Wymagane dokumenty:
– dowód osobisty

Opłatę skarbową w wysokości 11zł uiszcza się w kasie Urzędu /na miejscu/ lub przelewem na konto: Urząd  Gminy Nowe Piekuty  SBR Szepietowo Oddział Nowe Piekuty

Numer konta: 30 8769 0002 0260 0013 2000 0010

W tym celu należy dostarczyć kartę zgonu wystawioną przez służbę zdrowia oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

Dodatkowo należy posiadać dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej.

Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni.

Właściwość miejscowa

Zgon należy zgłosić w USC właściwym dla miejsca zgonu.

Sporządzenie aktu zgonu oraz  wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.

Przed Kierownikiem USC ojciec biologiczny składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa, w obecności matki, która wyraża zgodę na uznanie.

Wymagane dokumenty:

-ważne dowody osobiste rodziców  do wglądu /rodzice muszą być pełnoletni/

– jeżeli dziecko ukończyło 13 lat i uznanie ojcostwa pociąga za sobą zmianę nazwiska do zmiany nazwiska niezbędna jest również zgoda dziecka wyrażona osobiście (dziecko musi posiadać dokument tożsamości np. legitymację szkolną)

– w przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego kobieta składa aktualne zaświadczenie  o wysokości ciąży

uznać ojcostwo można w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: art. 125 pkt 1,2,3,4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r., poz.1741 z późn.zm.

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego USC lub drogą pocztową na adres USC.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu

Osoby uprawnione

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Opłaty:

22 zł – odpis skrócony 33 zł – odpis zupełny

Opłatę skarbową uiszcza się w Urzędzie Gminy ( pokój nr 9 ) lub  przelewem na konto:

Urząd  Gminy Nowe Piekuty

SBR  Szepietowo Oddział Nowe Piekuty

Numer konta :  30 8769 0002 0260 0013 2000 0010

Czas załatwiania

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

Jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się już w Systemie Rejestrów Państwowych wydanie aktu następuje bezpośrednio po złożeniu wniosku o jego wydanie.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC.

Akty prawne dotyczące sprawy

Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. /Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami/ o opłacie skarbowej.