Nowe Piekuty, dn. 19.04.2024 r.

IK.271.11P.2024

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego.

Przedmiotem sprzedaży jest drewno (kłody) brzozy oraz sosny w ilości ok. 2 m3 w tym 0,7 m3  brzozy i 1,3 m3 sosny (3 metry przestrzenne). Cena wywoławcza - 500,00 zł

 

 Przedmiot sprzedaży można oglądać w godz. od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Leszkiem Dąbrowskim – Kierownikiem Referatu Inwestycyjno-Komunalnego Ochrony Środowiska  i Rolnictwa pod nr  tel. 86 476 95 20 w. 19

 

Oferty można składać wyłącznie na całość przedmiotu sprzedaży.

 

Warunki udziału w przetargu jest:

– złożenie oferty

Ofertę według wzoru załączonego do ogłoszenia umieszczoną w zamkniętej kopercie i oznaczonej napisem „Oferta na zakup drewna” należy składać do dnia 26.04.2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2024 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty.

Okres, w którym oferta jest wiążąca wynosi 14 dni.

Postępowanie przetargowe wygra oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję złożenia przez Oferentów równych najkorzystniejszych ofert w odniesieniu do tej samej rzeczy, Komisja wybierze ofertę, która wpłynęła jako pierwsza.

Kupujący zobowiązuje się do zabrania zakupionego drewna we własnym zakresie oraz na własny koszt w terminie 7 dni roboczych od daty zapłaty.

Bliższych informacji udziela Pan Leszek Dąbrowski – Kierownik Referatu IKOŚiR tel. 86 476 95 20 w.19

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

       Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty

 

Załączniki