Parafia pw. św. Kazimierza zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Renowacja zabytków Parafii Rzymskokatolickiej w Nowych Piekutach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Zamawiający:

Parafia pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach

 1. Główna 1

18-212 Nowe Piekuty

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich ołtarza w Kościele Parafialnym św. Kazimierza w Nowych Piekutach.

Zakres prac obejmuje:

Etap 1

 1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.
 2. Wykonanie badań stratygraficznych i laboratoryjnych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki ołtarza oraz techniki i technologii jego wykonania. Przygotowanie wizualizacji kolorystycznej na podstawie otrzymanych wyników badań.
 3. Demontaż dużych rzeźb (św. Wojciech i św. Jan Chrzciciel) oraz rzeźb z górnej kondygnacji (putta, Oko Opatrzności)
 4. Odkurzenie i oczyszczenie powierzchni z nawarstwień pylistych (ołtarz, rzeźby małe i duże, aplikacje, tabernakulum)
 5. Dezynsekcja ołtarza metodą iniekcji i pędzlowania (ołtarz, rzeźby małe i duże, aplikacje, tabernakulum)
 6. Miejscowa impregnacja drewna (ołtarz, rzeźby małe i duże, aplikacje, tabernakulum)
 7. Uzupełnienie ubytków drewna.
 8. Uzupełnienie ubytków zaprawy.
 9. Scalenie kolorystyczne uzupełnień.
 10. Pełna konserwacja dwóch dużych rzeźb (św. Wojciech i św. Jan Chrzciciel), obejmująca usunięcie przemalowań i wtórnych złoceń, uzupełnienie ubytków drewna i zaprawy, wykonanie nowych złoceń złotem płatkowym i srebrem, retusz warstw malarskich.
 11. Montaż powrotny wszystkich zdemontowanych elementów.

Etap 2

 1. Pełna konserwacja obrazu św. Józef Opieki.
 2. Dezynsekcja chrzcielnicy.

 

Uwaga:

Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z Etapu 2 w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

Wymagane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną. Przeprowadzenie wizji jest warunkiem dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Oferent do złożonej oferty musi dołączyć dokument podpisany przez Zamawiającego stwierdzający, iż Wykonawca dokonał wizji lokalnej - Załącznik Nr 5.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia :

12 miesięcy od podpisania umowy

 

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 2. a) zdolności technicznej

Zamawiający wymaga, aby wykonawca deklarujący wykonanie zamówienia wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedne zadanie (w ramach jednej umowy) polegające na pracach konserwatorsko-restauratorskich ołtarza o wartości co najmniej 175 000,00 zł brutto, obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych.

 1. b) zdolności zawodowej

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą kierującą pracami lub samodzielnie wykonującą prace spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 23  lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r., poz. 840 z pózn. zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, która przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,  prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ww. ustawy lub

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą kierującą pracami lub samodzielnie wykonującą prace spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 23  lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r., poz. 840 z pózn. zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,  prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ww. ustawy

 

 1. IV. Podmiotowe środki dowodowe.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III Zaproszenia do złożenia oferty, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie złożyć:

1) wykaz prac/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace/usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace/usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace/usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace/usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (Załącznik nr 2).

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie pracami lub samodzielnie wykonujące prace, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 3).

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

 1. Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w poniższych pkt.
 2. Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

 

Lp.

Nazwa kryterium

       Kryterium (waga %)

                     Punkty

1

Cena

                  60

                        60

2

Okres gwarancji

                  40

           40

 

 

 

 

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

1)  C - Cena - znaczenie 60 %

Punkty w kryterium Cena (C) jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

 

       Najniższa cena brutto spośród ofert

C -------------------------------------------------- x 100 x 60 %

            Cena brutto oferty badanej

 

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 60 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 60 % oraz zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2)  G - okres gwarancji - znaczenie 40%.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata.

Deklaracja wydłużenia okresu gwarancji do:

 1. zadeklarowane minimalne 3 lata - 10 pkt
 2. 4 lata -20 pkt
 3. 5 lat - 40 pkt

 

 1. Punktowa ocena zadeklarowanego Okresu Gwarancji, może maksymalnie osiągnąć 40 punktów.

Ocenę końcową (W) oferty badanej stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczona zgodnie z wzorem   W = C+G

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania oraz realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw.  św. Kazimierza w Nowych Piekutach - Tadeusz Sołtysik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 2. Ofertę należy przesłać pocztą na adres:

Parafia pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach

 1. Główna 1, 18-212 Nowe Piekuty

Z dopiskiem na  kopercie : Oferta – prace konserwatorskie dla ołtarza, nie otwierać do dnia 29.04.2024 r. do godz. 12.00

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.04.2024 r. do godz. 11:30.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

Zastrzega się, że niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 8 ust 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydanym przez Konferencję episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. informuję, że: administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach. Dane osobowe przetwarzane są w celu podpisania umowy i realizacji zadania, zgodnego z zapisami zaproszenia do złożenia oferty; posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; maja Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dekretu; podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celu realizacji zadania.

PROBOSZCZ

          Ks. Tadeusz Sołtysik

 

Więcej informacji pod adresem:

https://bip-ugpiekuty.wrotapodlasia.pl/zamwienia_publiczne/zamwienia_powyej_130_tys_z/renowacja-zabytkow-parafii-rzymskokatolickiej-w-nowych-piekutach.html