24 czerwca 2024 roku odbyła się II Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty Raportu o stanie Gminy za 2023 rok. Dokument ten zawiera kompleksową informację o gminie z podsumowaniem działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, realizacji programów, strategii i wykonania budżetu.  Radni jednogłośnie zagłosowali nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

W dalszej części obrad, przed podjęciem decyzji o udzieleniu absolutorium, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i decyzja o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Piekuty zostały przyjęte przez radnych trzynastoma głosami za przy jednym wstrzymującym się.

Serdecznie gratulujemy Panu Wójtowi uzyskania wotum zaufania i absolutorium.

                  Artur Żochowski

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty

            wraz z radnymi, sołtysami

        i pracownikami Urzędu Gminy