W dniu 17 maja 2024 r. pomiędzy Gminą Nowe Piekuty reprezentowaną przez Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty a firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków reprezentowaną przez Pana Tomasza Łochnickiego Dyrektora ds. Finansowych STRABAG Sp. z o.o. Oddział Białystok została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Rozbudowa drogi Nr 2063B na odc. Nowe Racibory – Nowe Piekuty”. Efektem końcowym ma być zaprojektowanie i wybudowanie drogi o długości ok. 4,2 km o nawierzchni bitumicznej szer. 6,00 m z poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m po obu stronach oraz zjazdami szerokości dostosowanej do potrzeb właścicieli działek. Firma STRABAG Sp. z o.o. wykona odcinek od początku miejscowości Łopienie Jeże do końca miejscowości Stokowisko.

Wykonawca w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy sporządzi dokumentację projektową wraz z niezbędnymi pozwoleniami do rozpoczęcia realizacji zadania. Pierwsze prace w terenie powinny rozpocząć się jesienią bieżącego roku. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca października 2025 r.

Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca STRABAG Sp. z o.o. zgodnie z umową otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8 231 183,32 zł brutto z czego Gmina Nowe Piekuty pokryje jedynie 5 % tj. 411 559,17 zł, stanowiących wkład własny Gminy. Pozostałe 95% wartości inwestycji Gmina Nowe Piekuty pozyskała z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 8.

Odcinek o długości 1,1 km od miejscowości Piekuty Urbany do miejscowości Łopienie Jeże wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. z Zambrowa na podstawie umowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 1 365 651,04 zł z czego 95% to środki Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 8, a pozostałe 5% pokryje Powiat Wysokomazowiecki. Prace na tym odcinku wykonane zostaną do końca 2024 roku.

         Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty