W dniu 9 lipca 2024 r. pomiędzy Gminą Nowe Piekuty reprezentowaną przez Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty a firmą RENTER Łukasz Borkowski z siedzibą Gołębie 30, 18-112 reprezentowaną przez Pana Łukasza Borkowskiego  w obecności Pani Katarzyny Mantur  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłoni Kościelnej została podpisana umowa na adaptację gabinetu psychologa oraz korytarzy w budynku szkoły podstawowej w Jabłoni Kościelnej oraz zakup, dostawę i montaż oraz instalację wyposażenia w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach i Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej” na kwotę 182 573,34 zł brutto.

W dniu 25.06.2024 r. podpisana została umowa z Firmą Nowa Szkoła Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25,  90-248 Łódź na dostawę mebli i wyposażenia sal lekcyjnych w szkole w Jabłoni Kościelnej na kwotę 41 930,43 zł brutto.

Łączna kwota na adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia w szkole w Jabłoni Kościelnej wyniesie  224 503,77 zł brutto.

                Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Podlaskiego. Gmina otrzymała na szkołę w Nowych Piekutach I Jabłoni Kościelnej dotację w kwocie 600 000,00 tys. zł.