W dniu 24 czerwca  2024 roku odbędzie się II  sesja Rady Gminy Nowe Piekuty. Początek obrad sesji o  godzinie 11:00  w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa   w Nowych Piekutach.

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Nowe Piekuty za 2023 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Nowe Piekuty.

1/ głosy radnych,

2/ głosy mieszkańców

 1. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowe Piekuty wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2023 rok.

1/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o sprawozdaniu   z wykonania budżetu Gminy Nowe Piekuty,

2/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowe Piekuty,

3/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowe Piekuty,

4/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowe Piekuty.

 1. Głosownie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nowe Piekuty.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

       1/ zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowe Piekuty,

       2/uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób  doznających przemocy domowej  na lata 2024-2028,

        3/  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowe Piekuty,

        4/ zmian w budżecie gminy na 2024 rok,

        5/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2024-2032.

 1. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi za 2023rok.
 2. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad II  sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.